Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Leerftuk der bekeering. 53

natuurlijk was dit ook niet? Petrus weende bittere traanen, om dat hij zijnen Heer had verlochend, Paulus at noch dronk in drie dagen : maar bleeven zij in diezelfde gefteldheid ? Neen , zeker niet; voor den Grooten Raad zag men de vreugd van Petrus, en verwonderde zich over dezelve. Ook Hij ging heenen van het aangezicht des Raads, verblijd zijnde , dat Hij was waardig geacht geweest, om den naam van Jefus fmaadheid te lijden. En zijn Brief begint dus: Geloofd zij de God en Vader van onzen Heer Jefus Christus, die, naar zijne groote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren. —- Moed en blijdfchap is in het gantfche gedrag van Paulus ook zichtbaar. Hij denkt aan zijne voorige gezindheid, en fpreekt van zijne voorige gezindheid, maar met het volle gevoel van een mensch , aan wienbarmhartigheid gefchied is; en alle zijne brieven zijn vol van dankzegging jegens God, en vol van dit

gevoel: verblijdt u.. Tot dankbaarheiden

blijdfchap moet ons die droefheid over de zonden brengen, die door den Bijbel in ons verwekt wordt.

§• 6.

Een nog veel flimmer, en in den eigenlijken zin opzettelijker misbruik van dit leerftuk is het, wanneer men het gemis van Godvruchtige daaden door het berouw goedmaaken, wanneer men zuchten, in plaats van het booze laaten, en in plaats van goed te doen, over het verderf wil klaagen; het geen, helaas! onder de meeste menfchen zoo gewoon is.

D 3 Zoo

Sluiten