Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Leerftuk des Geloofs. 77

hem zijn. En zoo is het met alle krachten en gaven; zoo is het met alle leerftukken en waarheden van het Christendom. Hoe krachtiger dezelve zijn en werken; tot een dies te grooter leevens-balzem verftrekken ze voor onmachtigen; dies te vreeslijker is derzelver misbruik; en hoe minder krachtig zij zijn en werken, dies te minder nadeelig is ook haar misbruik. Het Leerftuk: daar is een God, die naar algemeene, eeuwige, onwankelbaare wetten de waereld regeert, voor het geluk van het gantsch Heelal zorgt, is aan weinig misbruik onderhevig; maar het verfchaft den lijdenden ook minder troost, die toch waarlijk niet minder lijdt, fchoon hij zijn lijden al aanmerkt als iets, waardoor het geluk van het geheel wordt bevorderd. Maar neem eens dit Leerftuk: God gaan de ellenden van eiken bijzonderen ongelukkigen ter harte, eiken hulpelooze verleent Hij zijne hulpe; Hij is zijn Vader, en betoont zich zijn Vader te zijn, wanneer een mensch hem maar zijne nooden en ellenden klaagt, zoo als een kind dezelve aan zijnen vader klaagt: -— zeker dit leerftuk kan oneindig meer misbruikt worden, het misbruik van het zelve kan oneindig meer

nadeel aanbrengen, maarzeker! het ver-

fchafc ook eenen troost, dien wij bij menfchen te vergeefsch zoeken, het ftelt

ons zulk eenen God voor, als elk,hulpeloos mensch noodig heeft. Het Misbruik van dit Leerftuk wordt in de drie opgenoemde plaatzen aangetoond. Hier vinden wij menfchen, die op de kracht van Jefus vertróuwden, die van Hem iets verwachteden , en echter niet

ver-

Sluiten