Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 vin. Overd. Over het Misbruik van

elk heeft meer of minder gelegenheid, zich te oeffenen en te befchaaven, en elk veréerer van Jefus, die gevoelt, wat hij is, en wat hij zijn moest, wacht op den Goddelijken bijftand, wacht op kracht tot het goede, wacht op den Geest, door den welken hij, wat zijne ziel betreft, hoopt verbeterd en veranderd te worden. Ook zoo veelen onder ons willen de vroegere gaven niet gebruiken, en gelooven echter een recht op de laateren te hebben; veelen zijn zelfs zoo verkeerd , dat zij om de laatere , de vroegere verwaarloozen. En dit woord van Jefus is eene waarfchuwing voor het misbruik zijner belofte, en te gelijk een wenk, hoe wij dezelve zullen gebruiken.

§• 3-

Het is onlochenbaar eene leer van den Bijbel, inzonderheid van Jefus en zijne Apostelen, dat God in de menfchen werkt en ook moet werken, wanneer hij geheel en al dat geen zal worden, waar toe hij beftemd is; — dat de invloed van den Geest, de verlichting, leevendigmaaking door denzelven,

dat eene nieuwe geboorte door den Geest noodig zij, wanneer de mensch gefchikt zal zijn voor het Rijk van God; ■— zo iemand niet wedergeboren wordt door water en Geest, die kan in het Koningrijke Gods niet ingaan ; zegt Jefus even zoo algemeen, als Hij zegt: Hier aan zal ik erkennen, of gij mijne discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Even zoo algemeen zegt Paulus: Die den Geest van

Chris-

Sluiten