Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Bijhelfche Leerftukken over het gchel. I77

Zij volgen dien, die het best, die tot de meeste ftichting preekt, gaan zelfs uuren ver, om eens eenen goeden Leeraar te hooren. — Maar daar bij blijft het ook. Dat men overeenkomftig die kennis zijne daaden moet inrichten, daar aan denken zij. niet. Dat zij dagelijks in den Bijbel leezen , ter kerk gaan , zoo veel van het Christendom .weeten, dit alleen maakt hunne .verdienden uit; en naar niets anders ftreeven zij. Al weeten zij nog zoo goed, dat en waarom men op God moet vertrouwen; zij gedraagen zich echter, als of

'er geen God ware , die de menfchen gade flaat. Al kunnen zij misfchien nog zoo fchoon over de liefde tot de vijanden fpreeken, alle beweeggronden van het Christendom daar voor opgeeven , en veel waar en gedachts over de voordeden zeggen , die een vijand ons kan aanbrengen; zoo wreeken zij zich echter bij beledigingen, koesteren haat jegens hunne vijanden in hun hart, als of zij aan niets van dat alles eenig geloof Haan. Wanneer 'er van belangeloosheid gefproken wordt; zoo weeten zij het voorbeeld van Jefus zeer gefchikt en treffend bij te brengen, en het edele zijner deugd in een helder licht te plaatzen; maar zij blijven zoo vol van eigen belang, zoo zelfs-zoekende, als zij van te vooren geweest zijn. Het begin en den voordgang benevens de middelen der Christelijke verbetering weetcn zij allernaauwkeurigst voor te draagen en uit den Bijbel te bewijzen ; uit de natuur der ziel kunnen zij aantoonen, dat en hoe deze middelen wei ken, M ea

Sluiten