Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Bijbelfche Leerftukken over het geheel. 179

te verwekken, waar uit toch van zeiven elke gehoorzaamheid voordvloeit. . En wat nut en hulp brengt alle kennis aan, zoo ze niets van dit alles tot een gevolg heeft? — Wan-.

neer gij eene fpijs nog zoo goed kent,

weet, waaruit ze toebereid is, wat helpt u toch dit alles, zo gij 'er niet van eet? .—■ wat helpt u alle uwe kennis van eene artzenij, van haare kracht, van haare deugdzaamheid, van de wijs, hoe zij werkt, zo gij 'er voor u zeiven geen gebruik van maakt? wat nut doet u een fpiegel, zo gij u zeiven daarin niet befchouwt, of uwe vuiligheid

ziet, en dezelve niet afwascht? In tegendeel is het ftraffelijker, zoo veel te weeten, en

niets te doen. • De dienstknecht, die den

wil van zijnen Heer weet, en niet doet, zal met dubbele Jlagen gejlagen worden. Elke kennis van het Christendom is eene gave van God, die men gebruiken moet, en waar omtrent ons

rekenfchap zal afgeëischt-worden. Hij is

een ontrouwe knecht, die deze gave niet gebruikt.

§• 7-

Maar anderen gaan nog verder; zij blijven bij eene koude, doode kennis niet ftaan. De leer van Jefus heeft wezenlijk invloed op hun .hart. Menigmaal wanneer zij" van het verval der menfchelijke natuur hooren of leezen; van de verwoesting, zinnelijkheid, en vijandfchap tegen.God, welke zich in het hart van den mensch openbaart; — zoo M 2 wor-

Sluiten