Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO ^

twist, tweedragt, haat en vijandfchap, tusIbhen Protejlantfche Broederen, uit den kuil, waarin het begraven ligt, optebaggeren, aan hetzelve een nieuw leven te geven, en het op nieuw uïtteftrooien ! Met één woord: dat dit Eerjle gedeelte van uwgefchrijf, eene befchaafde, zedige, leerrijke en pragmatifche Biographie is , waaronder Gij eerlang eens, zonder zwarigheid, en zonder vrees voor fchande, ja zelfs met eer, en tot roem van die Ambten, die Gij misfchien bekleedt , uwen naam zetten kunt.

Maar! of dit alles inderdaad zo is, dan

of misfchien vlak het tegendeel daarvan waar zij? zal ik de Vrijheid nemen, om van naabij te onderzoeken en met eene zedige vrijmoedig» heid te beöordeelen, om U den uitflag deezer mijner onderzoekingen, onder het oog te brengen, ten einde, is het mogelijk ,\J QVGneha.d\en ^ dat Uw — zich bij het opftellen van het Ver* volg van Uwe Biographie, voorzichtiger, verftandiger, en chriftelijker moge gedragen. En deeze vrijheid , al wilde Gij ook nog zo gaarne, kunt en zult Gij mij niet benemen.

Of Mijn Waarde Heer Oom, weet en goedkeurt, dat ik dit doe en zal doen? Is eene

Vrage waarvan het Antwoord U zo veel mede, als mij tegen zal vallen. — Dat Hij het weet, is waar! Maar dat Hij het voor zijn Perfoon afkeurt

Sluiten