Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* 64 *§►

van ve len niet meer bewandeld, die'er eertijds vijftien of twintig minuten mede te zoek maakten.

5. Hebreeuwfche en Griekfche Predikatiën, in Nederduitfche woorden gekleed, zijn op veele plaatzen uit de mode geraakt.

6. Zelfs de Heer Professor Honorarius, heeft zedert begonnen christelijker te fchrijven. Men vergelijke flechts het eerfte deel van de O. J. Kerhzaaken, met het tweede deel, en men zal- een verbaazende Metamorphofe bij hem gewaar worden. In het eerfte deel was hij zo fterk in hebreeuwfche uitdrukkingen, als hij in het tweede deel in goede kritijche Nederduitfche bewoordingen fterk is.

7. En Gij zelve, Myn Heer hebt u, eenige plaatzen uitgezonderd, in mveBiographie, vrij juist en kritisch goed uitgedrukt. Mijn Oom fpreekt nog min of meer, naar uwe gedachten op zijn Querlequitsch, of, zo als Gij het cp uw Schijtsch noemt: Hottentotsch (pag. 4.) Maar hij fpreekt toch met dat al kritisch goed , verft aanhaar , en niet duister. Ondertusfchen betuig ik u dank, voor den raad dien Gij aan mijn Oom pag. 149. en 150. geeft, terwijl Gij hem het a&nleeren van de Nederduitfche Taal ernftig beveelt ; denkelijk en buiten allen twijfel, hebt Gij dit bevel uitgevaardigd, ten einde hij, door aan hetzelve te voldoen, in ftaat moge

Sluiten