Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 74 ♦

Heerl om 's hemels wille, wat bedoelt Gij daarmede , dat Gij de pudenda en excrementa, dier oude Lutberdanen, die zich niet meer verantwoorden kunnen, die u voor uwe perfoon nooit beledigd hebben, die lange overleden en begraven! zijn , opdelft en ten toon fpreidt? 't Schijnt toch, als of Gij der zedekunde een doodelijken haat gezwooren hebt .' De zedekunde zegt : de mortuis et abfentibus nil nifi bene! en Gij fpreekt niets dan kwaad van de dooden en afwezigen, terwijl Gij 'er alles goeds van zoudt moeten fpreken, en hunne gebreken die Gij niet verontfchuldigen kondet, bedekken en verbergen. — Ik geloove, dat Gij tot de Kerkelijke Nachtwerkers behoort, die 'er fmaak en plaifier in vinden, om in vuiligheden te woelen. Want wie anders dan zulk een Nachtwerkers, zou dien St.... zo uitpluizen, en naar het a. b. c. in orde fchikken, als Gij met veelijver, zorg, vlijt en moeite pag. g 1.92. gedaan hebt? Staat dan in uwen Bijbel gefchreeven, dat de Zoonen, die zich beteren, en zediger, befchaafder en vriendelijker denken en handelen, de zonden hunner vaderen, die in ruwere tijden leefden,iragen'jnoeten? Is het ook altemets uw oogmerk, om de gereformeerde Broederkerk optehitzen, om de misflagen der vroegere Lutheraanen , den laateren betaald te zetten? Meer moetik 'er niet bijvoegen, om niet in dezelve misdaad

te

Sluiten