Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 77 *

behraiccs tifiguae verheven is, beledigd, dat Gij hem een bijdra van geleerdheid noemt en den fpot met hem drijft ? — Gij dwingt mij om vastteftellen, dat, j-o het in uw vermogen geweest ware, om zijn fortuin te ftooren, gij zo vast en zeker uw best daartoe zoudt gedaan hebben, als een zeker iemand zijn best gedaan heeft, om een zeker Proseliet, die onlangs met voldoende Attestatien bij mij geweest is, zijn fortuin te beletten. Ik ben ten vollen overtuigd, dat Gij met nut en voordeel bij den Heer Bendinger een Collegium hebraicum , & gracum zoudt kunnen hooren! En zo Gij dat deedt, zoudt Gij niet verpligt zijn, om lesjes bij één van uwe griekfcbe vrienden te haaien, om uw fatzoen op te houden! Verg mij niet, dat ik den naam en de qualiteit noeme; 't zal anders tot uwen dienst zijn. In 't Latijn zijt gij pourtant fterk, en daarin hebt gij geen onderwijs meer noodig, want Gij merkt het terftond, wanneer de Zetter van de brieven van mijn Oom, uit Boeken, die mijn Oom volgens zijne gewoonte in de drukkerij zendt, iets copieerende, itLo,voor illa. zet, pag. 6i. Dan niet alleen zijt gij fterk in 't Latijn, maar ook in de Philofopbie, hoe wel flechts in het kapittel de probationibus {van de bewijzen). Want gij bewijst op eene bondige wijze uit de drukfouten van den Zetter en

Cor-

Sluiten