Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 -P

opvatten, en ons het harde en onëedele gedrag met levendige verwen fchilderen , 't we:k zommige Toleranten, tegen deeze zo~ genoemde Intoleranten houden. Gij begrijpt wel, mijn Heer! dat ik van braave enrechtfchape Orthodoxen fpreeke; dat is te zeggen, van Mannen , die hun kerkelijk Sijstema getrouw , vlijtig en ijverig , beftudeerd hebben ; voor zich zeiven overtuigd zijn, dat dit hun Sijstema of godsdienftig Leergebouw, in den bijbel gegrond en de rechte weg is , dien een Christen bewandelen moet, wanneer hij aan het einde van zijnen loopbaan , de kroon der heerlijkheid vinden en eeuwig zalig worden wil. Die zich ju'st en fliptelijk aan hunne Sijmbolifchè boeken houden, zelfs zo, dat zij van dezelve, niet eens ten opzichte van de verklaaring van eene Scbriftuurteht, zouden willen afwijken, Die alles wat in hunne Sijmbolifchè boeken ftaat, voor gewigtig , en ter zaligheid zo al niet noodzaakelijk, ten minften nuttig en heilzaam houden. Die van dm Duivel, en deszelfs aanhoudende en nog altoos voortduurende groote magt, geweld en heerfchappij over den mensch , en meer andere (tellingen, te menigvuldig om hier aangehaald te worden, vasten zeker gelooven, 't geen de beruchte Jefuiten Tanner en Gretzer op het Colloquium charitativum geloofden, van het kwispelen dat To-

bus

Sluiten