Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«• 93 4>

zijn geheel wangedrag, beftaat immers enkel daarin, dat hij u en zommigen van uwe Club ,

veele

aan de varkens, men moet ze bij de Haart trekken , wanneer zij vooruit, en bij de ooren, wanneer zij achteruit gaan zullen. Mijn Oom heeft dit niet in het oog gehouden. Hij wilde zommige van deeze Heeren behoedzaam maaken, en ziet! hij heeft ze koppig en hoofdig gemaakt. Want tot nog toe hebben zij (waarom zou ik den Schrijver niet mogen noemen , terwijl hij zich binnen kort zelfs op het Tijtelblad noemen zal ?) de anonijmifcbe zeer oordeelkundige, vlijtig uitgewerkte en lezenswaardige Verhandeling van den fV.E.IVaarde Heer J. C. BaUM, Luthersch Predikant te Cuilenburg : onder den Tijtel .• De Messias Ifraels Koning, &c. nog niet believen te recenfeeren. Misfchien zijn de vingeren , die zij aan de proeven over bet Wondergehed verbrandt hadden,nog nietgeneezen. En misfchien, zullen zij het nog recenfeeren. Maar zo zij dit doen, zal de inhoud van hetzelve hen zeker be. denkelijk voorkomen. Aan de verklaariug van PfaImII.7. pag. 64. zullen zij denkelijk hunne toeftemming niet geven, hoewel reeds van de tijden van Vader Justin us af en zo door alle Eeuwen heen, die plaats op vetfchillende wijzen verklaard is. Dewijl de IV.Eerw. Heer Baum allerplegtigst verklaart, van de wezenlijke Godheid van den Messias overtuigd te zijn, zo dunkt mij althans,om niet liefdeloos te oordeelen, zo als het fchijnt, dat ik voorbaarig oordeeje: dat de allerminfte twijfel aan zijne Orthodoxie in dit Huk, aan eene haatelijke zucht tot kettermaakerijzougren.

zen.

Sluiten