Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* no

maakter en juister vergeleeken worden , dan met eene onvruchtbaare, zandige wildernis, daar geen goede grashalm in te vinden is. Wanneer men uitzondert, 't geen waarvan ik reeds te vooren gefproken heb, zo is in deeze Afiatifche woestijn, niets te vinden, dan het lange en dorre Scboolriet, waarmede de held NB. in één minuut, NB viermaal op het hoofd van NB ieder difcipel tikte. Opgave!' Het fchool is 63 kinderen fterk: en elk kind wordt viermaal getikt; Vrage : hoe veelmaal wierd 'er in 't geheel in ééne minuut getikt? Ik weet niet, mijn Heer! of het u in de bol fcheelt, dan of Gij denkt dat de Nederlanders ftapel gek geworden zijn , om fmaak in zulke laffe geestig, heden te vinden. Men ziet duidelijk, dat Gij geen de minfte menfchenkennis hebt , een vreemdeling in het menfchelijk hart zijt, de waereld nooit met een fcherp oordeelkundig oog befchouwd , alle uwe ondervindingen als in den droom gehad, geen de minfte kennis van den goeden fmaak uwer Landgenooten , en de gefchiedenis van het beruchte fchool te Qutrleqttitscb, 't welk een van de vermaardften in de geheele romaniek waereld is, nooit gelezen , vee! minder recht beftudeerd hebt! Kortom, Gij evenaart ten vollen, of aan kreupele menfchen, die blind en lam zijn, en dus in den Oorlog, noch gediend hebben noch heb1 ben

Sluiten