Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149 >¥

Collegium homileticum bij hem wilde hooren, en u dus door hem laaten onderrichten in de kunst, om voor een opgehelderd, verlicht en befchaafd volk, met voordeel te prediken; zo kunt Gij verzekerd zijn, dat het u, en nog minder hen die u hooren moeten, zal berouwen, mits dat Gij naarftig en vlijtig zijt, en naar zijne lesfen u gedraagt. Bahrdt is waarlij keen goed, ja en voortreffelijk Homiletiker,en geeft goede lesfen in de kunst van prediken. Toen hij te Giesfen kwam, vond hij alles wat Student in de Theologie heete, onder den Orthodoxen Hoed van D. Benner , bijeengekroopen. Maar, zo dra 1773. op omtrent 4. Vellen, zijne Ho* miletik gedrukt wierd, en hij daarover Academifche Lesfen begontegeven;zokroopenalle de Studenten onder Benners hoed uit, en vergaderden en voegden zich bij Bahrdt ! Uit deeze vier Feilen : uit Bahrdts Verfuch ïïber die Beredfamkeit, aber nur für feine Zubörer. Halle 1780. en uit G. S. Steinbarts , Anweifung zur Amtsberedfamkeit Chrifllicher Lehrer, unter einem aufgeklabrten und gefittetenVolke. Zullichau 1779. zoudt Gij in der daad zeer veel kunnen leeren. Maar dan moet Gij eerst Hoogduitsch leeren! Zo dra Gij dat goed verftaat, en dan kundig in de zaak zijt ofwordt, zo vertaal deeze drie we^yff^in'tNederduitsch!

K 3 Mee-

Sluiten