Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gefchreeven te zijn. In dit Gcfchrift kuur gij de Argumenten voor de Zielsverhuizing vinden, tegen 't welk J oh. ,S c h m ip i u s gefchreven heeft: exercitationes theologie as , de miiltiplici animarum reditu in corpora. In de Obfervationibus Haüenfihus Tom: V. obferv: 13. § 39. pag. 423 feq. is men van gevoelen ; dat IIeImonts Meening raakende de Zielsverhuijzing NB juist zo ongerijmt niet is, en dat de Zaak verdient nader onderzocht te worden! Maar, dat zuk gij Panjophist wel weeten, dac de Metempfijchopten van dc Metemfomatisten, onderfcheiden worden, en dat de eersten geloofden, dat de Ziel van den eenen Menfch in een' anderen, uiteen Levendigen in een'overledenen, verhuize, terwijl de laatflen beweerden: dat de Zielen der Menfchen, naar hunnen gevoerden levenswandel, dan in Beesten en dan in planten verhuisden! Gij kunt'er Athenaei Deipnof: libr: VlLl. c. 17. pag. 365. over nalezen. Een zeker Spotgeest verhuist in het Fcrbeeterhuis volgens het eerste Boek onder den titel: de Spot • geest in het Fcrbeeterhuis, gedrukc te Rotterdam 17555 bij Hendrik van Pelt en Adriaku& Douci, P. Z: Boekverkoopers. \ Is een liber rarior, rari/jimus, prohibitusl Ik wenfchtc wel te weeten, of de Heer van Goens hetzelve bezitte ? Dewijl ik dit eerste boek enkel doorbladert heb, zo durf ik niet zeggen, dar ik

Jwt

Sluiten