Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦sf «s ft»

gedachte Beweegredenen, weinig of niets kar? vorderen en uitwerken. En dat wel om geene min'ere en kleinere rede, dan: om dat zij 'er niet vatbaar voor zijn. Voor hen behooren Zinnen en Autboriteit of Gezachl en anders bijkans niets. Ën 't geen men niet door Middel van de zinnen, en van V gezacb bij hen kan be. reiken, zal men zeer dikwerf nooit, en nog veel minder door afgeirokkene Befpiegelingen en diep. zinnige demonflratien bij hen ten voorfchijn brengen. Dit leert (Mis de ondervinding. ■■Ergol —-

2.) Deeze zelfde groote Leermeesterefie, toont ons ook duidelijk, dat zulke Menfchen altoos tot uiterjlens ( extrema ~) genegen zijn, en zelden op den Middenweg blijven. Zij willen of Intolerant of onverdraagzaam zijn en blijven, of zij willen het recht hebben, om indifferent of onverfcUllig te worden. Van den Koninglijken Middenweg , waarop ons de Tolerantie te wandelen gebiedt, - van de waare Tolerantie, hebben

Zij geen denkbeeld, en daar vinden zij noch fmaak noch welbehaagen in! Zij denken geheel en al anders en hebben geheel andere Maximen dan de Bediende van Lessings Vrijgeest dacht en had! De Knecht van deezen Vrijgeest zeide: bijaldien Niets geloven, Moeite of ArbeU •ware, zo geloofde ik en Myn Heer Alles» En deeze Menlchen daarentegen gedragen zich zo, dat men overtuigd worden moet, dat zij voor ee-

M

Sluiten