Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i «9 18»

ae Maxime of grondregel, de volgende hebben aangenomen: Bijaldien wij niet Alles mogen gelooven , V geen ons onze MonnikskopfiN diets maaien, 20 w/7/e« w//' Niets «hoven'. Kortom/ Zij of'voor hunne

Religie met het Mes in de hand vechten, en alles aanvallen 't geen niet zo denkt als zij gevoelen , of zij willen gelooven, dat de Religie eene zéér onverfchiüige zaak is, waaraan weinig of niets gelegen ligt. Zij zijn veeltijds aan wilde Paarden gelijk die nooit vooruit willen, maar telkens of rech's of links van den weg affpringen. En wee een Volk! Wee een land! waar de Intolerantie voor de indifferentie, en de onverdraagzaamheid voor de onverfchilligheld heeft plaats gemaakt ! Wat voor een akelig denkbeeld moet men zich maaken vaneen land, wiens Inwoonderen ten opzicht van den G>dsdienft, voor het grootst gedeelte ten vollen onverfchWig

zijn! Ergo'. —

3.) De Leermeesterefie der Behoedzaamheid en d. r Wijsheid, de Ondervinding, overtuigt ons, dat de Manier van denken, en de fmaak van hen, die als Leeraars bij het Volk in agting en in Aanzien ftaan, ongemeen grooten Invloed op de Manier van denken, en op den fmaak van het volk heeft! Ongelukkig en beklagenswaardig is die Herder dien het harde Lot treft, dat zijne fchapen, Zich van zijnen goeden Toleranten fmaak, een P 3 vers

Sluiten