Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige wezenlijke Geloofs-en Zedenleeren van J E s us aannam, en er als een braaf Christen naar

leef*

beweging gebragt wierden, fchreef ook B f.kk E R , een klein Traftnatie onder den tijtel : de Pbilofopbia Cartefianet admonitio candida et finccra, gedrukt te JVezel. 1668. in Duodecimo , waarin hij vemft , als of hij geenszins deeze Pbilofoobie verdeedige, maar enk-1 pooge te bewijzen, dat de tegenwerpingen tegen dezelve niets om her lijf hebben. Maar echter wordt daarin het Gevoelen van Carteftus: dac het Wezen van de ziel enkel in bet denken beftaat, voor enfcbadelijk gehouden en te boek gefield. Uit dit en eenige andere grondbeginfelen , trok hij het gevolg: de Duivel, Wiens wezen enkel en alleen in bet denken beftaat, kan ouitert 2ich , op de Lighaamen in onze Waereld niet werken. Ergo. Ergo. Ik heb meer dan eens het Geluk gehid, met Mannen te fpreken , die tegen het Gevoelen van BekKer. gezwoo-

ren hadden , en Cartefiaanm waaren ! En al waa-

ren z j Wolf.an:ti geweest : het zou 'er niets toe noch afdoen. ( Want Wolf beweert ook: dat het wezen van f e N Geest, ah Geest, in het denken beftaat! ) Ik hebben mijne Verwondering te kennen gegeven daarover, dat men het Wezen van een Geest, ( gelijk dan de Duivel een Goed »'ƒ) enkel in het denken, zoekt en vindt, en toch in ftaat is van te kunnen gelooven : dat de Duivel buiten zeb op Lighaamen in deeze Waereld, kan werken en daadiljk werkt. Want! beftaat het Wtezen van dea Duivel, als Geeft , enkel in het denken , en is het ten eenemaale en voiftrekt onmogelijk , dat een eindig Wezen , énkel door denken, eene uitwerking in een Lighaam, 't S 5 Welk

Sluiten