Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 91 )

terfte pragt wierd voltrokken. Alle onze Grooten waren in hunnen besten dos. Geene trommel en geen horen wierd heden vergeeten, welke des te meer opgefchikt waren, als men ze met koppen, kaakebeenen en handen der overwonnen vijanden verfierd had.

Men rangeerde zig in een' zeer grooten kring, ïuimer, dan de grootfte markt in Europa. Elk Generaal of Kabosfiër was omringd met zijne manfchap, en boven zijn hoofd wierd de groote zonnefcherm gehouden. Op eenigen afftand Hónden de Muzikanten, welke nu en dan een Concert fpeelden. Wij Blanken floegen insgelijks geene geringe front, met onze Mulat-zoldaaten en Waldhoornisten.

Alles in de beste orde geplaatst zijnde, waarvan de Negers ongemeen veel houden, liet men de Gezandten der Augnaers roepen. Op handen en voeten kruipende, verfcheenen zij in denkring, en zig opregtende, groetten zij in 't rond, van boven na beneden, eiken Kabosfiër in 'tbijzonder, en één hunner deed eindelijk het woord, beginnende op deze wijze. „ Der Blan„ ken wapenen kunnen wij onmogelijk weêrftaan f " uit dien hoofde neemen wij den hoed af, (d)

Cd) Zaaldijk overgezet betekent dit anders zoveel, als om vergiffenis bidden.

Sluiten