Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs>0

ver zo veei krijgt, als men naauwlijks in ftaat is* om op eenmaal op te eeten. Deze overvloed heeft * helaas! menigen nieuw aangekomen Europeer reeds het Leven gekost, én ik heb 'er de droeve gevolgen van gezien, inzonderheid aan het volk Van eenFransch fchip, het welk hier eenige maanden op de reede lag. Deze Natie bcmini dit, bij eenmaatig gebruik zeer gezond leevensmiddel tot overdaad toe.

Het water is hier zo heerlijk, en met zo ligte moeite te krijgen, als aan eenige plaats op de kust Van Guinea. Men laat flegts in het gulle zand, op den afftand van 100 of 150 fchreden van de zee, kuilen van omtrent agt of tien voeten diep maaken. Aanftonds zijgt eene menigte van kristalklaar en zoetst water van de waereld in deze kuilen, waarop men het in vaten vuld. Hierop zwemmen de Negers met zulk een vat, het welk zij zwemmende met het hoofd voortflooten j door de branding, alwaar dan eene floep klaar ligt, om het in te neemen. Doch van deze kuilen mag men niet boven twee of drie dagert gebruik maaken; want anders begint het water brak en zoutagtig te worden*

Het blijft altoos een aartig verfchijnzel, hoe dit witte ftuifzand, waarin ik geene ablbrbeerende' . aarddeelen, noch iets anders, het welk in ftaat ware, de zoütdeelert na zig te trekken, konde ontdekken, in ftaat is, om een zo zout zeewater," ' meer da» een 34fte gedeelte zout in zig vervattend

Sluiten