Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4*>

het welk de Negers hier Dabbedabbe noemen, Turksch koren, vrugreri, hout enz. Alle foorten1 van koopmanfchap mogen dfe vrouwen bij dé hand neemen, den llaavenhandel uitgezonderd, «welke de zaak der mannen is*

De Koning van Dahomet, is, op zijn Africaansch zeer magtig, federt darde grootrte Koning,Truro Anduti, d\e in 't begin flegts een gemeen* Kabosfiër was, het groote Koningrijk Ar dra, en vervolgens Fida veroverde, en zig onderwierp,; Alhoewel nu verfcheide Koningen onder hem ftaan, en hem jaarlijkfche fchattingen moeten betaalen, zijn 'er egter grootere Vorsten in het Land, welken hij zelf fdiattmg moet geeven, bij Voorbeeld, den Koning van Benin: Deze is, Waarfchijnlijk, de grootfte Koning in Guineaj. Zijn Rijk ligt van hier af, oostelijk, aan den zeekant: voords de Ahos, eene zeer talrijke Natie* welke noordwaards tegen over het Koningrijk Dahomet woont, en wier krijgsvolk enkel uit ruiters beftaat.

' Van dien trtjro audati verhaald men; dat hij, eens van de Aijos op het open veld ifl he't naauw gebragt, en in gevaar zijnde, door des vijands Cavallerie omcingeld te Worden, om dat hij 'ér zelf geene had, door eéne krijgslist de overwinning zogt te behaalen, welke hem anders* zoude mislukt zijn. Hij had naamlijk in zijn Leger eene groote menigte van Européifche Waaren, en daar onder eene taamelijke hoeveelheid

bran-

Sluiten