Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï3§ )

' ïn d"e maand Januarij vak het groote gtdagic nis-feest yan den Vader des Koniiigs van Dakómét in. Alle drie Gouverneurs worden daartoe genoodigd, Welke ook, zoo geené ziekte henohf fchuldigt, niet agterwege mogen blijven, en iri zulk een geval moeten zij evenwel een anderen Blanken in hunne plaats zenden. Het word iri Dahomet gehouden, het welk drie dagreizen ("omtrent 10 mijlen) van hier gelegen is. Alle Kabosfiërs en eene partij gemeenc Negers uit alle Provinciën des Rijks komen hier alsdan zamen, om van die plcgtigheid gebruik te maaken. Be Europeërs wórden uit 's Konings-keuken gefpijsdi Men heeft een uitftek in de gedaante van een Balkon gemaakt, Waaróp zig de Koning, zijn hofftoet en de Blanken bevinden. De gemeenë Negers ftaan beneden, rondom dit Balkon, de Afgezondenen van elke ftad op zig zeiven aart hunne plaats. Men heeft eene menigte Europeefche ftoffen , desgelijks brandewijn , als medö Bosz, welke in'ftrengcn, ter waarde van a rijksdaalders , aaneen gereegert zijn, insgelijks allerhande eetwaaren op dit Balkon. De Koning roept ée'nen der Kabosfiërs bij zig 5 deze komt op handen en voeten kruipen, en ontvangt des Konings bevel,het welk dan gewoonlijk daarin beftaat, dat hij zo en zo veele ftrengen Bosz, Pantieswaa* ren, of wat het ook moge wezen, neemen en na beneden onder het volk zijner ftad zal werpen. Deze, die zijne lieden kent, geeft hen een'

wenk,

Sluiten