Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide t dat moet zeker geen domkop vveezen; hij hief zelf dien (laaf op, beval, dat men hem zoude önfkluisteren, kleêren en reisgeld geeven, om hem na zijne Provincie te laaten vertrekken. Daar nit, wanneer de Koning in het openbaar Verfchijnt; eene menigte. menfchen dringt, om hem te zien, en hij evenwel de plaats weêr wilde vervullen van hem, dien hij zo even die Vrijheid zo grootmoedig had gefchonken,greep na den eersten uit den hoop, beval hem neêr te zitten j liet hem boejen, en nog dienzelfden dag niet de anderen ter dood brengen. —— Ik vraage U, Wie tog der despotieke Koningen van Europa zoude dit, verfcheide maaien, ongewroken durven onderftaan?

Nu, ditmaal zal ik tog niet het verwijt Verdienen, dat mijne Brieven altijd zo kort zijn? in deze hoope, dat Gij met mij tevreden zijt,zo als ik met de geheele waereld, ben ik, enz*

AGTSTE BRIEF.

Hoofdfort christiaansburg op dc Kust guinea, den 16 Oélober 1785.

Jn mijnen laatften vari Fida, den 28 Maart '1785, zond ik U eene befchrijving mijner reize L van

Sluiten