Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2IÖ)

weêr rijk wierd, deze haar weldra haare fchatten zoude beneemen. Akim ligt flegts 5 dagreizen van hier. In haare gouden eeuw konden de Europeërs op Akra, in ééne week meer dan voor duizend rijksdaalders goud ' koopen, thans menigmaal niet eene Once goud, en evenwel is 'er het land nog, van waar men 't had, en het ligd zo nabij ons.

De Negers zijn zeer vernuftig. In hunne gefprekken bedienen zij zig altijd van zeer voegende gelijkenisfcn. Wilde iemand bij voorbeeld zeggen, „ dat doet mij leed, of gaat mij aan het „ hart," dan drukt zig de Neger letterlijk dus uit; het brandt mijne Maag. Zij hebben eene groote verfcheidenheid van zulke zinrijke fpreuken, die mij nu terftond niet te binnen willen komen.

De Negers hebben onder zig eenige ziek» ten , welke het land eigen , of landziekten zijn. Hiertoe behoort eene ziekte, welke wij ' hier groote pokken, de Engelfchen Gaas, en de Negers Gattoo noemen. Zij beftaat in een uitflag, welke zig over de heele oppervlakte des lighaams kan verfpreiden. Het zijn groote puisten, zomwijlen grooter dan een ftuiver, van boven, vlak, vol dikken etter, maar vertoonen zig alle na buiten zemelagtig. Zij zijn van een venerifchen aart, want zij laaten zig even als de Venuskwaal geneezen, doch verfchillen te eenemaal yan dc waare Venusziekte. Men gelooft, dat de

mees-.

Sluiten