Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 250 )

nen hebben 's maands één rijksdaalder, en de vrouwsperfoonen een hal ven, ja, eenige jongere meisjes flegts een vierde van een rijksdaalder. Deze ongelukkigen worden voor hun w k flegt betaald, en, zoo ze niet, op de ééne of andere wijze, iets daarenboven konden winnen, dan ware het niet mogelijk, om 'er van te beftaan. Men betaald hier wel eenen vrij-neger, welken men als bedienden huurd, insgelijks niet meer; doch bij dezen is het onderfcheid, dat bij zijne Familie in de ftad heeft, welke hem moet onderhouden. De Engelfchen hebben ook geweeten dit gebrek der inrigting te verbecteren, geevende hunne flaaven tweemaal zo veel ,als wij.

Ter inftandhoudinge van alle bezittingen geeft de Koning jaarlijks a.50,000 rijksdaalders aan de Kompagnie, dewelke, zoo die fomme niet toereikend is, verpligt is, uit haare eigen kas daar bij te leggen.

Alle handel, hier gedreeven wordende, is eene monopolie der Kompagnie, tot wier aanmoediging zij de Chefs der Forten en Komptoiren aanzienlijke premien inwilligt.

De Europeërs, over het gros gerekend, Ieeven hier flegts zelden, zo als het de natuur der lugtftreek fchijnt te vorderen. In plaats van zig aan de vrugten des lands te willen gewen, nen, geeven zij hunne vaderlandfche Producten den voorrang, niet berekenende, dat zij hunne

Noord-

Sluiten