Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan, wanneer ze zo volgroeid zijn, worden ze halve Kurten genoemd. Over het algemeen heeft men opgemerkt, dat deze visfchen menigvuldig zijn, hoe nader men bij den Evenaar is.

Het water daarentegen is een veel kostelijker artikel. Ee'n man kan, op zijn hoogst, op een' dag niet meer krijgen, dan drie vierde van eene kan, of 24 Oneen, het welk zeer weinig is, wanneer men, volgens geneeskundige dieet-wetten, 4 pond vogt in 24 uuren moet gebruiken, en het welk hier, in deze warme lugtftreek, des te meer in agt genomen moet worden. Hunne fpijzen zijn altijd hard gekookt, en hier kunnen zij den dorst niet naar behooren lesfehen. Weshalven het niet vreemd is, dat men, zo als meermaalen gebeurt, van eene zo groote menigte dooden op de llaavenfchepen hoord. Maar onbegrijpelijk is het, wanneer men hoord, welk een groot getal Matroozen op de oorlogfchepen naa eene korte kruistogt fterft. Deze tog worden met alle nooddruft overvloedig verzorgd, hun getal evenaart dat op een flaavenfehip in verre na niet» en hunne Ziel word niet gefolterd wegens het toekomende, als die der flaaven. Zouden toevallige dingen niet de oorzaak dezer groote fterfte zijn? Hoe zeer ware het, ter Eere der menschheid, te wenfehen, dat deze bronnen nagefpoord en geflopt wierden! want als dan zoude men niet dien tegenzin en dat deferteeren befpeuren, welke thans zo gemeen

zij-

Sluiten