Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

géering verè'enigd, welke dé Procesfen, die hié£ 1'n menigte zouden zijn, afdoet; even als 'er ook een Tolhuis aangelegd is, om de belastingen té ontvangen.

•$t, Croix is het voorriaamfte eiland van des Konings bezittingen in Colttmbicn. Thans is die 20 bevolkt, dat eene groote verhuizing hierheen haar Fortuin niet wél zou maaken. Men teld bij de 3CÓ0 Blanken, en 24000 Negers met alle hunne veffclieidenhederi. Het heeft tweë fteden, e'éné aan de oost- en de andere aan dé westzijde. De eerfte, die de hoofdftad is, word genoemd Christiaansftad, en dé andere Frederiksflad. Christiaansftad is taamlijk regelmaatig gebouwd, en beftaat uit verfcheide ftraaten eri dwarsftraaten. De huizen zijn meestal geheel van hout, en met borden gedekt: maar thans is 'ef ook al eene menigte hegte huizen, van fteeneri opgebouwd, twee vërdiepingèn hoog. Het Gouverneurs - huis is heerlijk. De meeste huizen zijn met Altarien of overdekte gangen voorzien a welke in een warm klimaat van ongemeen nut zijn. Hier zijn verfcheiden Kerken, als de Deenfche, Engelfche en Hollandfche, en zo heb'ben ook nog de Herrenhutters, welke nog wél de meeste Toehoorders vinden , eene aanzienlijke bidplaats huiten voor de ftad. De ftad is rondom de haven gebouwd. De haven is flegts klein, en zondef lootfen kan 'er geen fchip in komen. Aan dé Oostzijde der haven ftaat een klein Fert, het welk

Sluiten