Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 304 )

titanen had bezet, welke men of gekogt, of zeifS geftolen hierheen gebragt had; zo geloofde men 4 een eigendom meer ongeftoord te kunnen bezitten, waartegen de natuur zig verheft, en dat hetGeweeten pijnigt!

Africa is thans nog dat Waerèlddee!, alwaaf men, door het aanleggen van Plafttagien, en het aankweeken van alle die Producten, welke wij, tot heden toe , uit Columbiên in Europa moeten1 bekomen, den fchandelijken uitvoer der Negers Uit hun gelukkig Vaderland, met der tijd, konde fluiten. Gaarne zouden ons de Zwanen de beste en groötfte landerijen, welke zo veelé eeuwen braak gelegen hebben, inruimen, wanneer wij met den Olijftak in de hand, in plaats van 't moordgeweer, bij hen kwamen, en ons voor weinig geld ten dienfle ftaaiï. En, wanneer men nu hier al eens aan den flaavenhandel gewoon ware, en het land niet anders, dan met flaaven, konde bearbeiden; dan moest men zig gewennen, hen voor zekere jaaren te koopen, ea hunne kinderen, in die flavernij .geteeld, insgelijks naa zekere vaste jaaren , de Vrijheid geeven. Zulk eene Wet, waartoe elk burger vart dezen nieuwen Staat verpligt moest zijn, om op te. volgen, zoude heel andere flaaven' voor dert dag brengen, dan die geene zijn, welke in de Columbifche volkplantingen worden gevonden.

Ik ben te fterk aangedaan, dan dat ik, heden , verder kan fehrijveu. In de aanftaan-

de

Sluiten