Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CSo5)

de week reize ik na de Franfche Eilanden, Vaar wél!

TWAALFDE BRIEF.

St. Pierre op Martinique, den 10 Julij 1787.

In mijn laatflen zwaarmoedigen Brief vaa St. Croix, meldde ik U van eene reis na de Franfche Eilanden, en deze is ook den 3 April werklijk voltrokken. Daar ik genoodzaakt was, eerst na St. Thomas te reizen, en 'er eenigen tijd te vertoeven, wil ik U een zaakelijk berigt van de twee overige Deenfche eilanden in Westindien geeven.

St. Thomas is de oudfte bezitting onzer (Deen. fche ) Natie in dit waerelddeel. Het is reeds federt het jaar 1672 van ons bewoond geweest. Maar op dien tijd lag het ten eenemaal woest, uitgenomen,dat 'er zig eenige Engelfche Zeeroovers verftrooid, hier en daar hadden opgehouden, om hunnen buit te verteeren. Om die rede maende ook het Hof van Londen, een recht op dit eiland te hebben, laatende deswegen voorftellen aan het onze doen, doch waaraan men geen gehoor gaf, maar voort voer, met het aanleggen van plantagiën. Dit eiland ligt bij de 8 mijlen V Nooré-

Sluiten