Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 309 )

te zamen te Portorko. De Engelfchen , geloovende, dat het een misdag was, zulk een fraaij land onbruikbaar te laaten , begonnen , bij het einde der voorige eeuw, het te bebouwen, maar -wierden weldra door de Spanjaarden overvallen, deels gedood, deels verjaagd., deels na Portork» gefleept. Wij Deenen zogten ons hier insgelijks, naderhand , in het jaar 1717, neder te zetten; doch de Engelfchen, welken het moeide, dat ze zulk een heerlijk land zelv' niet mogten bezitten, konden dit gansch niet gedoogen,. maar zonden eenige vagebonden hierheen, om onze nieuwe bewooners te plunderen, en de Spanjaarden, die nog altoos hun oud recht op dit eiland wilden beweeren, verjoegen kort daarnaa alle inwooners. Sints is het door deze drie Natiën zamen gebruikt,te weeten, dat het elk eene vrij ftaat, om hier hout te kappen, te visfchen enz, maar geene plantagiën aan te leggen. De planters van St. Croix vlei jen zig evenwel altoos nog met de hoop , dat mogelijk eens een vergelijk tusfchen de Hoven van Madrid en Londen, ter begunftiginge onzer (Deenfche) Natie, zal getroffen worden, in welk geval een groot gedeelte inwooners daarvan,met hunne flaaven derwaarts zoude trekken, gemerkt het land op St. Croix, aan eenige plaatzen, reeds taamlijk uitgemergeld is, en het Krabben - eiland den voorrang van versch water, en andere voorrechten meer heeft. Tegen den morgen zagen wij de eilanden ÓV v 5 £4,

Sluiten