Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3*8)

Dees ftad is maar iets kleiner, dari Basfeterre* Zeer regelmaatig gebouwd, en heeft veele voortreffelijke gebouwen» Buiten voor de ftad is het bijkans allerwegen moeraslig, eh het geheele Land heeft over 't algemeen eenen zeer vlakken grond. De lugt is, daarom, in verre na zo geZond niet, als te Basfeterre, en veroorzaakt menigvuldige rotkoortzen en andere ziekten meer.

Hier wierd ik weldra met den Heer Debadier* Naturalist des Konings, bekend, welke zig hief reeds vijf jaaren heeft opgehouden. Hij is een Zeer naarftig Natuurkundige in de meeste Vakken der natuurlijke Hiftorie. Voordezen hield hij zig inzonderheid onledig met de Infeften, welke hij van het eij af befchreef en tekende. Maar de groote bederflijkheid dezer kleine Diereh in deze lugtftreek heeft hem, thans, van dit gedeelte der natuurlijke Hiftorie eenigzins doen afzien, houdende hij zig nu meestal onledig met kreeften , fchelpvisfchen en zeegewasfen, welke hier in een groot getal zijn te vinden, vooral in de havens, aan welke hij woont. Wat deze naarftige Natuur-onderzoeker aan tijd over heeft, dat befteedt hij aan de daadelijke beoefening der natuurlijke Hiftorie in zijne Plantagie, welke thans nog alleen in 't klein gaat, dat is, met het teelen van. Boomwol, Guinea-gras, Bananen, PatatoS enz. en met het aankweeken van eenige Dieren. Ik zag bij hem eene bijzondere manier,

om

Sluiten