Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CS30

hem, ware liet mogelijk, daaruit te rollen, maas» bereikte mijn oogmerk niet; want hij liet zig niet verder, dan eenige duimen ver, brengen, zonder de grootfte pijn uit te ftaan. Deze prikkeling had, naar alle gedagten,ook die werking gedaan, dat hij mij, zo dra ik fhuis kwam, eene wondkoorts veroorzaakte, welke den ganfchen nacht aanhield. Vervolgens behandelde ik dien worm pp de eenvouwdigfte manier, als mogelijk een worm ooit is behandeld, dat is, ik rolde hem,dagelijks, verder op een rolletje linnen, bond 'er een doek over heen, en vervolgde mijne wandelingen, doch, gelijk Gij wei denken kunt, half hinkend.' Deze veele beweegingen, cn het gaan in't water, 't welk ik in het geheel niet konde laaten, zijn, misfchien wel de porzaak geweest, dat ik zo fchielijk, te weeten naa 8 dagen, reeds weêr geneezen was, het welk anders in Africa eene geneezing van ettelijke maanden pleegt te Zijn. Dees worm was één der grootfte, die ik ooit heb gezien; want, volkomen uitgerold zijnde, was hij ruim twee ellen lang , en had de dikte van een ftroohalm. Uit dit geval leerde ik, dat men den Gutneeföhm worm ten minften 8 maanden bij zig kan draagen , zonder het minfte ongemak daar van te hebben \ want zo lang was het nu reeds geleeden, dat ik Guinea had verhaten.

Hier word men anders ook nog, wanneer men, go als ik zomwijlen deed ,mct bloote voeten gaat,

var»

Sluiten