Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

VS,. Brieven over verfcheiien Onderwerpen, U*rg« geven door E. Bekker, Wed. A. Wolff en A. De-e Pen , i deel gr. 8°. a. • • ƒ i - 16-91

Schryfoap. a ƒ 2.10-0, Het 2 en 3 deel is reeds opj de Pers, en ftaat fpoedig te volgen.

VII. Proeve over de Opvoeding, aan de Neder* landsche Moeders, door E. Bekker, Wed Al Wouf, 2de vermeerderde druk, gr. 8°. met eene fraai<i Titelplaat a . . . ƒ 1 - o-c Schryfpap. a . . . - 1 -5-c

VIII. Beem ster Winter Buitenleven, twee briei ven door E. Bekker , Wed. A. Wglff , gr 8° a/o-14-c

Schryfpap. a ƒ 0-18-(

tX. Aardrykskunde voor Kinderen door C. G Raff uit bet Hoogduitsch vertaald en met Aanmerkingen en ven beeteringen voorzien door E. Bekker, Wed» A Wolff 8°. . . . . ƒ i-ió-l

NB. Dit Werkje word met ze"t veel Succes in verfchei den def voornaamfte Schooien van ons Vaderland tei nutte der Jeügd gebruikt:

X. P R o e v f. n vim Dfchtlievende Kleinighedei tot Uitfpanning van den Geest. gr. 8a a. . ƒ 1 -1 - ( Dit Werkje vervat volgende Dichftukken : aan de schooni kunne. Ter toeweijing. Een Droom, aan de Leè zers. Gedachten by eenen Leut,<■- Mosges: stond. .Het Vergenoegen Aan myn ei; Geest. Aan eenen Vr ie nd. Het L a t> d li veb i Gelukkig leeveN. Aan de Vreugd. Lof dei \ Onschuld. De Mode. DcMaanbewoonerj; Schyn en Zyn. DcTwyfel. Het geluk de EcHTVERBONpEN. Het Bestaan oer Spöq; jSEN. De WEouwe. De Lindb,n, enz. enz.

Sluiten