Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%C6 REGISTER DER LIEDJES.

L.

Laat ons toch nu niet treurig wezen. Bladz. 225. Wys: Je fuis fmple ö» nét au Vülage.

Luistert 0 Vrienden, ik zal thans zingen. 63. Wys: Lifon dormait dans m Bocage,

M.

Myn Boekvertrek! o welk een zegen. . 78. Wys : Je viens te toir, charmante Life.

%

Nog nooit, nog nooit voelde ik my dus ontftellen. 93* Wys: Azor! Azor!

Nou Klaartje, hoe zal 't zyn? moet hy. 195° Wys: Liefhebbers van de vrolykheid.

Nou Trynbuur, daar's wat te doen. , «fa Wys*. Cltris die myn hartje rooft.

Nu zal ik haast myn wensch verkrygen. 96. Wys: Je fuis fmple &? née au village.

O.

fj Dierbaar Lyk van myne waarde . !•

Wys: Fout attendre avec patience.

0 Leeraars

Sluiten