Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4'2 DB WELLUST.

De Reden kwam my wel eens by, En poogde my in 't oor te luistren:

Verbreek die vuige flaverny, Hoe fmaadlyk zyn deez' zagte kluistren!

Maar 't altoos vindingryk vernuft Wist Reden daadlyk te weerleggen:

Myn hart, verzwakt, verwart, verzuft, Liet zich gemakkelyk gezeggen.

Eéns echter wierd myn' rust verftoort, Eéns wierd myn' ziel zeer fterk bewogen;

De Godsdienst bragt dit wonder voort: Hoe ftaatig tradt hy voor myne oogen!

Hy zag my fterk, doch minzaam aan. 't Vernuft, in yvervuur ontftooken ,

Sprak dus: ,, Ontftelt u ydlen waan ? „ En gy, gelooft gy ook aan fpooken?

„ Bewaai

Sluiten