Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

fpoedig. Oranje trok laater te velde dan hij gemeend had, doordien de beloofde gelden uit Nederland hem niet wierden gezonden, op verzekering echter, dat hij binnen kort driemaal honderd duizend rijksdaalders zoude erlangen, befloot hij 'er toe, terwijl een aantal zeer aanzienlijke Heeren zoo Vreemden als Nederlanders, hem indien veldtogt verzelden. Hij rukte op. Braband aan, en bemagtigde eenige plaatzen, doch van weinig belang. Alva daarentegen had zich met eene derke legermacht neêrgeflagen ter linker zijde van de Maas, bij Maastricht, zich aldaar, zeggen ■ de Schrijvers, vast verfchanfende en begraavende, en de Prins waagde het op den 7e van Wijnmaand des avonds bij Stochem, tusfchen Maastricht en Roermonde , daar de droom waatbaar was, met zijn gantfche magt over te trekken. Maar Alva, hoe zeer door onzen Willem van Nasfau uitgelokt, om tot eenen veldflag te komen, wilde lie" ver zijnen vijand door gebrek aan voorraad het veld doen ruimen, hij fnee hem ten dien einde van alle kanten den toevoer af, en noodzaakte hem meer dan twintig rijzen van legerplaats te veranderen; hier door wierd het krijgsvolk buitengewoon afgemat, en de Prins verdrietig en mistroostig, terwijl intusfchen de winter derk naderde; bij dit alles kwam gebrek aan geld, want van de driemaal honderd duizend Rijksdaalders welken hem waren toegezegd, ontfing hij niet meer dan twaalf duizend. Dit griefde Zijn Excellentie magtig, dit maakte hem wanhoopig, waarom

Sluiten