Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22 )

gelooven, zijn gefchrijfis weleer te berde gebragt tot een ontegenzeglijk bewijs van gepleegde vrolijkbeden. Ik zeg, bijaldien hij waarheid meld, dan heeft volgens zijne befchrijving, het lang in onbruik geraakte, maar nu wederom in gebruik gebrachte lied , Wilhelmus van Nasfouwen, gedient in plaats van eenen P/alm, ter gelegenheid dat hunne Hooghedens in den Jaare 1787. hunne eerde openbaare Godsdienst in de groote Kerk in 'sHagc weder verrichteden : terwijl eenige weeken na dien tijd, toen 'er in dit zelfde tempelgebouw een geestelijk zangfpel, of gelijk de waereld zegt, eene Opera gehouden wierd, onder het bellier van een der Heeren Kerkleeraaren en medewerking der eerwaardige Armbezorgers, wel geftrikt en wel gekwikt, is dit gezang, zelfs gevarieerd, met zeer veel aandacht en aandoening des harten,bij het lieflijk geluid van verfcheide Inftrumenten der Muzijk, ter eere van diezelve Hooghedens , eenllemmig opgeheven. Ja in den Jaare 1791 werd het gebeezigdals een Inwiidingslied voor het nieuwe Xempelgcfticht te Loosduinen, in de nabuurfchap van het Vorflelijk's Gravenhage. En eindelijk heeft dit zelve nieuwspapierons geleerd, dat op den i6e December van het afgeloopen Jaar, dit Lied binnen de Stad Venlo, der Roomfche Kerkgezangen op een plegtige' wijze is toegevoegd, bij de viering der geboorte van den Zoon van den Erfprins van Oranje. Vooraf wierd 'er een hoogeMisfedooreenen Bisfchop

in

Sluiten