Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =5 )

was afgenomen, is onder den luiden aanhef van dit ons Wilhelmus , met groote praaien ftaatfie, het ligchaam des gehangene van wegens mijne Heerenvanden Gerechte eerlijk verklaard zijnde, in de Ooster kerk ter aarde befteld (*).

Maar fchuiven wij een zwart gordijn voor al die akeligheeden. Ik vertrouw hier mede aan de drie deelen dezer Verhandeling te hebben voldaan, en zoo naauwkeurig als mij mogelijk is geweest, u vermeld den oirfprong en de lotgevallen van een Gezang, het geen in den kring van 225 jaaren, bijzonder in onze dagen van verlichting, eene gedaanteverwisfeling heeft ondergaan, hoedanig in de gefchichtboeken der Waereldgeen voorbeeld zal kunnen worden aangetoond, dat ooit of ooit aan een en hetzelve lied is wedervaaren. Het is waar, men heeft wel eens zogenaamde Parodien gemaakt; neemt eens de in rym gebragte 7ifte Pfalm,met eenige woordenverandering, op de geboorte van den tegenwoordigen Dauphijn toegepast, en de laatfte Pauze van den 118 Pfalm geparodieert bij de herftelling van onzen Doorluchtigen Heer Erfltadhouder, maar in

dit

(*) Deze plechtigheid is gefchied doordien een der Schepenen, dezelve die het Begrafenisbriefje heeft gecorrigeerd , van begrip was, en dit begrip is door de meerderheid gevolgd, dat de Amnestieu ten behoeven der muitende Prinslieden gegeeven, gefchikt waren envoordedooden en voor de levenden. Wat wil dan een bedroge Oranje-Advocaatfchrijven en zweeren, dat de RifvanRanninck,die afneming van deGalg cum annexis aan hem te danken heeft?

Sluiten