Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X » )

7, De Ehgtlfche afgeslagen en istftyk gehnniê geen van onze fchepen verkoren; en het Convoi èt<= houden. " Deze drie denkbeelden hadden myn Neef zoo vervuld, dat zyn brief niet alleen zeet vrolyk, maar zelfs lugtig gefchreeven was; .niet teegenftaande hy wilt dat myn Zwager op de Vlööt ■was, en dat hy my zelfs uit dien hoofde alleen de expresfe zond, gelyk ik hem verzoeht had » zoo rafch 'er iets mocht voorvallen; offchoon hy my niets van hem wift te melden, om dat de fchepen nog niet binnen waren. Mogelyk had hy ook wel met toeleg zyn brief zoo lugtig iflge* richt, want voor het overige fchreef hy my by P.$» „ Men zegt, dat 'er veele dooden en gekwetftefl zyn, ook onder de Officieren. " Hoe het zy, iK vond den brief zoo, dat ik terftond myne vrouw» opzocht, en ik reikte haar den brief over. Zy liep hem door. „ God zy geloofd ! zeide zy. m zyn alle myne broeders wenfehen vervuld! " Ik was blyde, dat dit haar eerfte gedachten was. —» Mach ik den brief ? zeide zy. — Och, ja. ■—i Zy nam hem mede na haar kamer.

ten uur daar aan kwam zy, ongeroepen, af om te eeten. Ik verbeeldde my, dat zy gefchfèid had. Maar zy hield zich zeer vergenoegd, m wy aten te.zamen. Wy hadden weinig gefproken 5 en ik fprak niet weder van den brief. O'p fet desfert gaf zy hem my te rug. Ik deed als of Ba fH

Sluiten