Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

worden. Edoch, hoe veel genoegen my dit een en ander gelyk ik zeg, heeft moeten doen, zoo kan ik tevens echter aan den anderen kant niet ontveinzen, dat het my ten uiterften fmert , Myn Heer, dat UE. waarfchynlyk meer door uw byzonder karakter en humeur, dan wei uit beginzel, verleid zyt geworden, om tot bereiking van dit allerheilzaamft oogmerk, in plaats van eene deftige, beredeneerde fchryfwyze , zoo als het mee den aart en het gewigt der zaak overeenkwam, in tegendeel een lugtigen, vrolyken trant te verkiezen , die ik vrees dat al het goede, 't welk gy ü vóórhelt uit te werken, ten eenemale verydelen , en de hoop, die ik anders van zulk een blaadjen hebben zou, geheel te leur ftellen zal.

Vergun my, Myn Heer, dat de achting, die uwe beginzelen my inboezemen, my de vryheid doe neemen, om U by het begin van uwen loopbaan ftil te houden, en zoo mogelyk over te halen, om nog in tyds uw plan te veranderen, en Ü voor te ftellen, om niet met ontydige lagcherney, maar met een deftig, grondig betoog, met kracht van reden in één woord, op de gemoederen van de Natie te zoeken te werken.

Ik kan niet denken, Myn Heer, dat een man van uwe denkwyze met zulke luiden als Schaftsfary en Voltaire eens zou kunnen zyn, dat „ de

Sluiten