Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewent het zich daarover onder eikanderen fèrieus, en vooral met een bitter gevoel, te fpreken, dan wordt de onzekerheid, waarin het is, en natuurlyker wyze altoos zyn moet, uit hoofde van zyn gebrek aan doorzicht en kundigheden, omtrent de ware oorzaken van die rampen, en vari het voortduren van die rampen, een bron van de allerongelukkigfte gevolgen, die dagelyks vermenigvuldigen en erger worden.

iiet eerfte, onmiddclyke gevolg is eene ftillc ongedurigheid, eene fombre gejaagdheid, eene onweerftaanbare neiging om zich meer en meer hiermede bezig te houden, daarover te denken , te fpreken, enz. — Vervolgens eene gemelykheid én onvergenoegdheid, die allengskens aangroeit, naarmate men te vergeefs zoekt, wat men niet vinden kah, namentlyk die duidelyke en voldoende begrippen, die het volk noit krygen kan, vart de ware oorzaken van een Oorlog met al den nafleep van dien, wyl het aan geene onderzoeken van dien aart gewend is, en ook onmogelyk alles , wat vereifcht wordt tot het doen van zulk een onderzoek , en vooral tot het beoordeelen van alle dagelyks voorkomende, nieuwe voorvallen en ge-

beurtenisfen , weeten of opfporen kan. En

hier uit ontftaat dan eindelyk het gevaarlykfte gevolg van allen, een achterdocht, die onrcdelyk en ongegrond febyrtt, en die 't ook is, doch die

Sluiten