Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 47 )

tevens zóó natuurlyk is, en uit alle de voorgaande afwistelmgen van gemocdsgeftcldheid zóó noodzakelyk voortfpmit: of men niet met toeleg blind gehouden wordt, en of 'er geene dingen achter fteken, die de Overigheid verbergt voor het volk, uit vrees voor desfelfs oplopendheid, ingevalle het die kwam te ontdekken, enz. En zoo rafch men eens op dien weg is, dan opent zich van zclven eene wyde deur voor de ongerymdfte gisfingen en verdenkingen, die, doordien zy volftrekt geen den minften grond hebben, eerft een tydlang iit vago omzwerven, en over eene menigte zaken en perfonen als 't ware heenen zweven, zonder nog ergens zich by te bepalen of op te blyven hangen; doch die wel haaft, wyl de achterdocht en ongeraftheid tog niet voldaan zyn kan voor dat zy zich op 't een of ander onderwerp bepaalt, zich nederlaten en veftigen, waarop of op wien het ook zyn moge, en zoo eindelyk vafte meningen en volks begrippen, ja opentlyke befchuïdigingen worden, die maar door e'éne pen of tong behoeven geopperd te worden, om ftraks door de geheele , ontnifte menigte aangenomen , en gretig verfprëid , en gevoed en gekoefterd te worden, zoo dat zy op 't laatft als bewezene en afgedane waarheden worden aangezien; waarvan dan fomtyds gebeurt dat kwaadwilligen hun gebruik maken, tegen hun beter weten, tot bereiking yan geheel andere oogE mer-

Sluiten