Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(48 )

merken, die met de raak zelve- geene ie minfte) connexie hebben. En het Gemeen, 't welk daar in 't geheel geen doorzicht in heeft, en dit zelfs niet eens vermoedt noch geloven kan , vat dan wederom van zyn kant dit almede even gretig aan, als al het vorige, wyl het daardoor meer en meer verfterkt wordt in de hersfenfehimmen, die het zich gemaakt heeft, en die oorfprongelyk enkel in deszelfs ongedurigheid en achterdocht, die zich by toeval op deze of geene onderwerpen bepaald heeft, en geenzins in de waarheid der zaak gegrond zyn.

Ik zet deze fchets niet verder voort, Myn Heer; dit is niet raadzaam, en kan ook van geen nut zyn. Anders valt het niet moeilyk vooruit te zeggen,, welke de verdere gevolgen van zulke eene ongelukkige en allergevaarlykfte richting der gemoederen onder het Gemeen zyn moeten (*), indien dezelve niet in tyds gefluit en tegengegaan, en het gros der Natie ongevoelig weder in een anderen luim gebracht worde; voornamentlyk wanneer 'er, gelyk gezegd is, luiden zyn, die ongelukkiglyk hun byzonder belang vinden, om deze

rich-

( *) Men leze acht of tien regel» op bl sfip. V3B het ifle De«I van een werk genaamd rlntrigue du Cabinel fout Henri IV. & Louis XflI. par M, /Inqunil ed. A. 1780, verg. bl. 3C6. 26T, •» men iidder«.'

Sluiten