Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3 )

hebben begonnen te ontdekken. 3) De onmidde]yke en handtaiïelyke gefchikthid van de middelen, die onze Geneesheer fuccesfivelyk aanwendt tot onze herttelling. 4) De waarfchynlykheid, die die ter is uk dien hoofde, dat wy uit deze Cuur veel zuiverer, frisfeher, jeugdiger, voor den dag zullen komen, en na ons fchielyk herfteld te hebben, veel geveftigdcr gezondheid genieten zullen dan te voren. F.n eindelyk 5) de buitengewoone voordeden, die wy by onze rampen genieten, en die als 't ware onze levenskrachten gaande houden, en ons in ftaat ftellen om de Cure door te kunnen ftaan, zonder daar onder te bezwyken.

Als wy den toeftand van ons Land nadenken, voor het ontftaan der tegenwoordige rampen , zoo zullen wy bekennen moeten, dat dezelve géenzirjs zodanig was, dat men daaruit den aanftaanden ondergang van hetzelve, maar wel het tegengeftekie, met enige waarfchynlykheid zou hebben kunnen voorfpellen. 't Is waar , ik heb gezegd, dat 'er mogelyk geen gevaarlyker toeftand is, dan -de hoogfte trap van gezondheid; en in dien zin geit het ook fomtyds van Volkeren en Staten: to/funtur, pialtum, ut hp(n graviore mant. Doch, behalven dat wy juift op dien trap niet ftonden j zoo is het daarom niet te minder zeker, dat de krachten, die men in een ftaat van blocjcnde gezondheid bezit ,

Sluiten