Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

zit, een groot voordeel zyn, by eene ziekte, dfc ons onverwacht in zulk een ftaat komt overrasfchen; en dat wy als dan reden hebben van ons te vleien, dat wy, door behulp van die krachten, de ziekte weerhaan, en gelukkig doorftaan zullen kunnen: een vooruitzicht, 't welk by een verouderd of verzwakt cn uitgoteerd lighaam veel twyffelachtiger is. Men denke hier aan onzen Koophandel, en daardoor opgehoopte fchatten : aan ons nationaal crediet, een der fterkfte fteunzels van een Staat, vooral van een Staat als den onzen: aan den yver, waarmede men federt enigen tyd begonnen heeft met de herftclling ook van onze induftric zich bezig te houden, en plans en middelen daartoe uit te vinden en te beproeven; aan het op verre na niet totaal noch algemeen bederf van onze zeden en beginfels, zelfs niet van onze echte Vaderlands-liefde, enz. enz. enz.

Doch indien het waar is aan den oenen kant, dat onze Staat, onmiddelyk voor de laatft zoo onverwacht ontflaane rampen, wel verre van kentekenen van een aanftaanden ondergang te dragen, veeleer in een zeer b'loejenden ftand was, ten mini ften dat dezelve ongetwyffeld de nodige krachten had, om des noods eene zeer zware Cure , en zelfs al een tyd lang achter een te kunnen uitftaan; zoo is het niet min zeker aan den anderen kant^ dat dezulke die enige fcherpziendenthcid hadden'

on-

Sluiten