Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«s)

bnaangeziën dezen uiterlyken fchyn van gezond heid, aan denzelven lang reeds vry duidelyke tekenen hebben befpeurd Van verfcheide verborgene kwalen , die op 't laatft meer en meer feheenen aan te groejen en in te wortelen , en waarover men met reden zeer bekommerd begon te worden, of daaruit niet t'eniger tyd zware onheilen te duchten Honden. Hiertoe behoort in 't algemeen veel verzuim in de Opvoeding, en daaruit grotendeels geborene onverfchilligheid en zelfs minachting, by een groot deel der Natie, voor alles wat goede menfehen en goede burgers fchatbaar en dierbaar zyn moet; en integendeel eene overmatige prysftelling en gehechtheid aan min wezentlyke voordeden, als rykdom , geboorte, enz. zoo dat de jeugd by voorbeeld meer en meer in den waan geraakte, dat Zy by deze laatfte voordeden alle andere licht kon misren. Voorts veel onkunde, niet alleen by dezelfde Jeugd, maar zelfs by dezulken die uit hoofde van hunnen ouderdom, rang, ja Ampten zelfs, •weetgieriger, neerftiger, kundiger en wyzer behoorden te zyn, dan anderen, byzonder met opzicht tot de grote belangens van het Vaderland , en deszelfs relatien met andere Staten en Natiën. En 't geen hiervan de natuurlyke gevolgen zyn moeften, eene ongeoorloofde onverfchilligheid, of ten minften koelheid,'omtrent die publieke belangens: flapheid, werkeloosheid, eigebelang, gehechtheid aan vreemde gebruiken, en minachting voor zyne eige

Natie

Sluiten