Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE

PA T R I ü T,

N°. V. Z Vervolg van N*. IV.

himiditm cttrationis eft, origiiiem titérhj & causföi probe perjpiSïas haber*. Hippocr.

T^ot nog toe hebben wy het Oor kg op aticïx X zeiven en in het afgetrokkene befchoüwd, als een der gefchikfte middelen, in de hand der goede Voorzienigheid, om eene Natie, die zuik eene gevaarlyke gezondheid genoot, of liever waarby zoo veel verderf fchuilde, als de onze, van de verborgene kwalen, die zy in haren boezem koefterde, grondig te geneezen (*>. Laat ons deze befchouwing nu wat meer in de byzonderheden

voort*

(») Terwyl ik hier eniglyk met betrekking tot OftS Land ers wel byzonder met be rekking tot het tegenwoordig tydftip fchryve , zoo was het hier de plaats niet om in een onderzoels te treeden, in hoeverre het Oorlog ia 't algemeen, even al» ftn« slere phyfique onheilen gereekend kan worden, als een goed„ in het algemeene plan der Voorzienigheid te entreeren. LOK» Kaimes heeft een byzonder hoofdftuk van zyn werk genaamd Sketches of the Uifcty of Man aan dit onoerwerp befteedt, 't geen verdiende nader getoetsd te worden. Zulk een onderzoek kan niet anders als ten uiterften wichtig zyn voor alle de geenen die 't met Pope eens zyn , en geloven dat in het alge. meen bellier, zoo niet van deze wereld op zich zeiven, ten minften van het Heel-al, elk enkel iwaaJ een goed it VOOr '% geheel, ( all pmtial evil mvJS be utiiverfal got>d,)

Sluiten