Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 77 }

Immers, gaan wy de oorzaken na van dien Oorlog, zy zyn eigebelang en heerfchzucht aan ders eenen kant; fiapheid, toegcvenneid, biind vertrouwen, of wel verkeerde begrippen en onkunde t ten. minften voorbyzien, van de wezentiyke grote belangens van onzen Staat, aan den anderen. Beide, gelyk-werkende ca malkanderen in de hand werkende, hebben niet alleen dezen Oorlog ons berokkend: dit is maar een voorbygaand en het minfte onheil; maar zy hebben onze Conftitutie onder-.mynd, alle banden die ons Bondgenootfchap te zamen houden, verbroken. Nog een ogenblik, en de bundel Pylen was van een gereeteo, en de Pylen onheritelbaar verftrooid, en door onze nabu-* ren, door den eerften Vreemdeling, die by ons voorbyging, vertrapt geworden! Eéne Stad heeft, trotfeh op hare Overmacht en Schatten , en be'" dwelmd door, den wierook van eigebaat en laatdunkenheid, zich een gezag aangematigd, 'c welk; niet als aan de gezamentlyke Bondgenoten toekwam. En zy heeft tevens een groot gedeelte van dezelfde Bondgenoten zoo weeten te begoog* ehelen, dat zy. langzamerhand zich gewend hebben , om de byzondere , uitflu kende belangens j ja wat meer is de enkel voorgewende , kwalyk begreepene belangens van deze ééne Stad te befchouwen als die van het algemeen; hare Vriend den, hare fchynvienden, als on2e Vrienden; hafè ■gewaande mededingers als onze médédirj§ërs ^ aljs H 4 H

Sluiten