Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( go )

■ telts-Coliegien als van den Stadhouder , die zoo ftandvaftig, zoo evenredig, zoo zonder enige drift noch ophef, tegen alle gefchreeuw en tegenftand aan , lan'gzaam hunnen weg zyn voortgegaan, met dien deftigen tri 6 , die dezulken die de teugels V£n eenen aanzienlyken Staat gewend zyn te voeten, alleen paft en tegeiyk ook kenmerkt, hoe zyn dezen alle hunne maatregelen by de uitkomft telkens gerecheveerdigd, hoe zyn hunne uitzichten en begrippen beveiligd en gebleeken welberaaden, vsys en heilzaam geweeft te zyn voo* het gemeeïie welzyn van den Staat, immers in zoo verre als dezelve niet»volftrekt gedwarsboomd of verydeld zyn geworden. En hoe vervallen dagelyks meer en meer alle die waan wyze bedillingen , die onbezonne veroordeelingen, die ongegronde en ftoute verdenkingen, ja èeer of-min bedekte befchulÓigfegefl van deze hoofden des volks: hoe wordt men langzamerhand gedwongen om tot hunne gematigde, vredelievende, bedaarde en ryp gewogette beginlëlen en wyze van denken en handelen terug-te keeren en te pryzen wat men met zoo veel drift en onverftand gelaakt had ?

Zoo veel van de aanleidende oorzaken van dezen Oorlog. Zien wy vervolgens op die reeks van andére kwalen, die zich, na het ontftaan van denselven , hebben geopenbaard. Zy zyn i) een onfeezoHnea> dwaas vertrouwen op onze eige krach-»

Sluiten