Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 >

tuiging dat een Oorlog met Engeland voor onzeq Staat naJeeiig was. En nu, hoe komt nu dit alles uit? Hoe is die verbeelding ons bekomen ? Men heeft tog eindelyk zyn zin gekreegen, en die Oorlog is begonren. Zy heeft nu reeds zoo veele maanden geduurd en Engeland is nog niet verdweenen. De boedel van G R die in January te A— wierd aangeflagen , is nog niet infl.lvent. In plaats v/in dat zyn in weinige dagen twee derden van onze Schepen den Vyand in de handen gevallen, en hy heeft onzen boedel wczent'yk verkocht terwyl wy den zynen voor de leus inventarileerden. Kort daiarop on^e Colonien in de VVeft Indien En nu , na den laaft bevochten zegen, daar voor 'r. overige God euwig voor gedankt zy !. doch d', n wy bekennen moeten, hoe groot eene verwachting wy met reden ook van onze&brave Officieren en Matrozen mogen gehad hebben, dat zy echter niet dan door eene ganfeh buitengewone en alle. verwachting verre voorby ftrevende aanfpanning van dapperheid en beleid zulk een zegen voor ons verkreegen hebben, hoe ftaat nu by eene bedaarde ove; wceging , de balans van voordeel tusfehen ons en Engeland uit dezen Oorlog, daar men zelve bekent helnelyk naar verlangd te hebben, en daar wezemiyk veele, niet AeimeJyk maar openhaar en op de oproerigfte wyze om fchreuwden ? En hoe komt onze bereekening uit van de krachten van onzen Vyand , die nog h\

Ja.

Sluiten