Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

fte oogmerken, zelfs voor de Vryheid en het geineene Welzyn hadden (*) , integendeel altoos behoort te mistrouwen en zorgvuldig in 't oog te houden die proteftttrende Leden in lighamen van regeering , die zich tegen de algemcene begrippen verzetten, de achting van dezulken, die aan het roer van Staat zyn, onderroynen, en door het dhulguetren en uitbazuinen van deze hunne protejlen en propofititn duidelyk tonen, dat zy enkel bedoelen om zich een naam en aanhang by fat volk te maken , en twift en tweedracht onder de Leden van regeering, mistrouwen en onvergenoegdheid, en zoo eindelyk oproer onder de gemeente te verwekken. Dat de lighamen, waartoe deze Demagoguen en dryvers behoren , in plaats van zich door hen te laten verleiden, dat appelleeren aan het volk en dat inconftitutioncej gemeen maken van Staatshandelingen behoren te befchouwen als een hoon hen aangedaan, en tegeJyk als eene zaak van den gevaarlykften aart, wyi even daardoor alle bedaard en gereegeld onderzoek geftremd en belet wordt; en dat het, bui", tsn tyden ven trotbtitnt onaangczien allen uiterlyken

{•) Libertas & fpeeiofa nomina prmftrunttvr. ifre. qusjqsatn alienum Jervitium & domwationem etneupivit, ut non eadem ifta vocabula ttjjurparet,

XACITU» Jib. 4, Hitt. cao. 7^

ü

Sluiten